Stiftelsen Frogner menighetshus

 

ÅRSBERETNING

for Stiftelsen  Frogner menighetshus 2016

 

 

Styre og styring

Frogner menighetshus er organisert som en stiftelse med eget styre oppnevnt av menighetsrådet. Styret  rapporterer  til menighetsrådetmen  ser det også  viktig  å  informere  Menighetshusets mange  venner  og frivillige  medarbeidere  om den allsidige  virksomheten  i huset, om disposisjoner  styret foretar  og om planer som legges.

Styret har i 2016 hatt følgende sammensetning:

Dag Sten, styreleder  (gjenoppnevnt  for 2 år i 2014)

Rolf  Smith  Fredriksen,  nestleder  (gjenoppnevnt  for  2 år i  2015) Brit Tschan, webredaktør og sekretær (gjenoppnevnt for 2 år i 2014) Anton  Wego, styremedlem  (gjenoppnevnt  for 2 år i 2015)

Per Ivar G. Karlsen, styremedlem  (oppnevnt  for 2 år i 2016)

Michel  Bredesen,  menighetsrådets representant.

Berit Mørk har tatt hånd om servering m.v. ved minnesamvær og kurs på huset. Dette er en ordning  styret er svært tilfreds med.

Hans Solberg, Lier Regnskapskontor har fungert som stiftelsens regnskapsfører, og Terje Mehren  har vært stiftelsens revisor.

 

Styret har  i 2016 avholdt 7 styremøter  og behandlet 65 saker

 

Husets karakter

Stiftelsen skal eie og drive Frogner menighetshus og legge til rette for menighetsvirksomhet i huset. Frogner menighetshus skal først og fremst betjene kirkelige formål i Lier kommune (vedtektenes  § 3).

Menighetshuset drives i samsvar  med  vedtatt basisdokument  for bruk av Frogner menighetshus.

I basisdokumentet heter det  blant annet:

 • Menighetshuset skal stille til disposisjon kontorlokaler til utleie for ansatte i Frogner menighet og i Lier prosti, og nødvendige møtelokaler til deres egen virksomhet som konfirmantarbeid, diakoniarbeid m.v.
 • Menighetshuset skal primært betjene menighetsrådets virksomhet , med alle deres utvalg, og alt frivillig arbeid i menighetens  regi.
 • Menighetshuset skal være et samlingssted for kirkelig, sosial og kulturell virksomhet.
 • Storsalen  i 2. etasje er vigslet til kirkelig  bruk  i henhold  til Kgl. res. av 12. september 1930
 • Menighetshuset skal bedrive utleievirksomhet overfor offentlige etater, firmaer, og private
 • Det skal legges til rette for utleie til kurs, seminarer  og ulike sammenkomster  med  servering.
 • Menighetshuset kan ikke brukes til arrangementer som vil kunne virke støtende på den alminnelige  oppfatning  av hva et menighetshus  bør brukes til.
 • Menighetshuset skal ikke benyttes til diskotek, dansetilstellinger eller bingo.
 • I huset eller på eiendommen  er det ikke tillatt å nyte alkohol,  narkotika  eller andre rusmidler.

 

 Menighetsarrangementer

Som tidligere år er det gjennomført en rekke kristelige - evangeliske og diakonale - aktiviteter i huset. Her nevnes:

 • Fellesskapskvelder, evangeliske  møter, sangkvelder  og  temakvelder m.v.
 • Menighetsfester
 • Misjonsfester
 • Julefester
 • Pilegrimskvelder
 • Konfirmantundervisning
 • Minigospel
 • Formiddagstreff
 • Babysang
 • Junior /ungdomsklubb

 

 Tiltak vedr. huset

Skråningen på sydsiden av menighetshuset ble opparbeidet med duk og bark høsten 2016. Arealet  mellom skråningen  og huset  ble samtidig planert og gruset.

På hovedkjøkkenet er det installert en ny  komfyr  med store og raske  kokeplater.

Et vaktmesterteam ble etablert i 2015 og har gjennom hele 2016 bistått styret med å vurdere og prioritere  kortsiktige  og langsiktige vedlikeholdsbehov.

 

Inntektsbringende tiltak

Menighetshuset er avhengig av en rekke inntektsskapende aktiviteter for å dekke løpende forpliktelser  knyttet til driften av huset.

Det er gledelig at vi har flere grupper som bidrar i det inntektsskapende arbeidet og at en del nye frivillige tar i et tak. Viktige bidragsytere til husets drift er -  Husklubben, Loppemarkeds­ komiteen, medarbeidere ved julemesse, brukt- og antikkmesse, hobby- og kunstmesse,  ved loddsalg  og i kafeteria.  De inntektsskapende aktivitetene  har gitt følgende resultater:

 

 

 • Loppemarked
 • Julemarked
 • Bokmarked

*2016

kr 66 000

kr 46 000

kr 0

*2015

kr 75 300

kr 51 555

kr 0

*2014

kr 98 250

kr 56 200

kr 0

*2013

kr 90 300

kr 50 400

kr 0

*2012

kr 90 100

kr 50 200

kr 25 100

 • Brukt- og antikk

kr  45 000

kr 48 950

kr 52 800

kr 50 100

kr 57 500

 • Gaver

kr 36 000

kr 10 000

kr 5 200

kr 900

kr 18 300

           Sum

kr 193 000

kr 185 805

kr 212 450

kr 191 700

kr 241 200

 

Et stort antall mennesker er knyttet til virksomheten i menighetshuset som frivillige - noen for enkelte <lager og arrangementer, andre i betydelig omfang. For å mestre et tilsvarende aktivitetsnivå i årene framover, trenger vi imidlertid flere nye frivillige til de ulike innsatsgruppene.

 

Samlede  bokførte leieinntekter  var i 2016 kr 489.000 mot henholdsvis kr 464.000 og kr 424.000  i 2015 og 2014. Husstyret vil takke Kirkens servicekontor som administrerer utleien av menighetshuset.

 

Juniorklubben har vært i drift gjennom i 2016. Klubben har et eget styre, som ledes av Stian Fossli. Per Ivar G. Karlsen er med som god støttespiller i Juniorklubbens styre.

 

Leiligheten  i tredje etasje har vært utleid  gjennom hele 2016.

 

Menighetshusets hjemmeside

Frogner menighetshus har en egen hjemmeside. Her legges det ut informasjon om og rapport fra arrangementer på huset, informasjon om husets fasiliteter, priser ved utleie osv. Brit Tschan har vært sidens redaktør.

 

Menighetshuset og menighetsrådet

Husstyret oppnevnes av menighetsrådet og medlemmene har en funksjonstid på to år. Siden stiftelsen  ble etablert i 200 l  har det vært svært høy stabilitet i styret.

Menighetshuset har et lån på kr 500 000 til Menighetsrådet. Lånet ble innvilget i forbindelse  med at fondsmidler  knyttet til Betania i Nøsteveien  ble frigjort. Låneavtalen  ble fornyet i 2015 og løper nå til 2020.

Årsregnskapet

viser et overskudd på 23.270. Overskuddet foreslås overført til annen egenkapital. Overskuddet skyldes i hovedsakredusertevedlikehaldskostnader sammenlignetog noehøyeredriftsinntekter med 2015. Energikostnadene viser en betydelig økning sammenlignet med tidligere år. Styret vurderer i denforbindelse åinstallere et energioppfølgingssystem(EOS).Stiftelsens likviditet og egenkapitalsituasjon er god.

 

Driftsregnskap

Samlede driftsinntekter Samlede

*2016

840 109

*2015

814 621

*2014

816 591

driftskostnader

807 470

919 218

794 627

Driftsresultat

32 639

-104 597

21964

Årsresultat

23 270

-108 474

26 833

 

 

 

Lier, 29. mars 2017

 

Brit Tschan                                     Per Ivar Karlsen                        Rolf S. Fredriksen

 

 

                        Anton Wego                                                             Dag Sten

 

 

 

 Kvitteringsark for nøkkel

og utdelt opplysninger om det leide lokalet

som også omfatter orientering om rømningsveger og brannslukkingsutstyr.

 

Velkommen som bruker av menighetshuset!

 • Jeg har mottatt nøkkelen til menighetshuset og har avtalt ordning for tilbakelevering.
 • Jeg er kjent med de aktuelle opplysninger som gjelder for det lokalet vi leier. De finnes på arket ”Velkommen som leietaker i Frogner menighetshus”
  hvor også rømningsveger og plassering av brannslukkingsutstyr er beskrevet.
 • Jeg kjenner til at automatisk og manuell brannvarsling går direkte til brannvesenet i Drammen.

Ved falsk alarm varsles brannvesenet straks over nr. 110 !

Jeg er orientert om innholdet i basisdokumentet for eiendommen.

 • I vedlagte brosjyre har jeg merket meg maks antall mennesker for hvert lokale.
 • Jeg har motett kopi av dette kvitteringsarket med de oppførte vedlegg.

 

 

Leietaker: ____________________________________        Tlf. ___________________

 

Lier, ____________________         Underskrift ________________________________

 

For utleier: ___________________________________

 

Sammen med kopi av kvitteringsarket får leietaker:

1       Nøkkel

2       Returkonvolutt for nøkkelen

3       ”Velkommen som leietaker i Frogner menighetshus”  -opplysninger som 
         kan være til 
hjelp. Det er utarbeidet et spesielt ark for hver etasje.
         På side 2 finner man eiendommens basisdokument, og opplysninger om    
         brannvarsling og rømningsveger.

4       Brosjyre.

*******************************************************************************************

 

Basisdokument for bruk av Frogner menighetshus.

Menighetshuset skal stille til disposisjon kontorlokaler til utleie for ansatte i Frogner menighet og i Lier prosti, og nødvendige møtelokaler til deres egen virksomhet som konfirmantarbeid, diakoniarbeid m.v..

Menighetshuset skal primært betjene menighetsrådets virksomhet, med alle deres utvalg, og alt frivillig arbeid i menighetens regi.

Menighetshuset skal være et samlingssted for kirkelig, sosial og kulturell virksomhet.

Salen i 2. etasje er vigslet til kirkelig bruk i henhold til Kgl. res. av 12. september 1930.

Menighetshuset skal bedrive utleievirksomhet overfor offentlige etater, firmaer, og private.

Det skal legges til rette for utleie til kurs, seminarer og ulike sammenkomster med servering.

Menighetshuset har en leilighet til utleie. Her er det egne bestemmelser og kontrakt.

Menighetshuset kan ikke brukes til arrangementer som vil kunne virke støtende på den alminnelige oppfatning av hva et menighetshus bør brukes til.

Menighetshuset skal ikke benyttes til diskotek, dansetilstellinger eller bingo.

I huset eller på eiendommen er det ikke tillatt å nyte alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

Oppstår det  tvilstilfeller om bruken av huset, avgjøres saken av stiftelsens styre.

  

Lier, 05.02.03.

For stiftelsen Frogner menighetshus

 

Jan Heitmann

form.

..........................................................................................................

 

Direkte brannvarsling !

Automatisk og manuell brannvarsling går direkte til brannvesenet !

       Ring straks 110 ved falsk alarm !!

........................................................................................................

Viktig !

Leietaker har ansvar for å gjøre seg kjent med rømningsveger

og tilgjengelig brannslukningsutstyr.

 

 **************************************************************************************