Stiftelsen Frogner menighetshus

 

 Kvitteringsark for nøkkel

og utdelt opplysninger om det leide lokalet

som også omfatter orientering om rømningsveger og brannslukkingsutstyr.

 

Velkommen som bruker av menighetshuset!

  • Jeg har mottatt nøkkelen til menighetshuset og har avtalt ordning for tilbakelevering.
  • Jeg er kjent med de aktuelle opplysninger som gjelder for det lokalet vi leier. De finnes på arket ”Velkommen som leietaker i Frogner menighetshus”
    hvor også rømningsveger og plassering av brannslukkingsutstyr er beskrevet.
  • Jeg kjenner til at automatisk og manuell brannvarsling går direkte til brannvesenet i Drammen.

Ved falsk alarm varsles brannvesenet straks over nr. 110 !

Jeg er orientert om innholdet i basisdokumentet for eiendommen.

  • I vedlagte brosjyre har jeg merket meg maks antall mennesker for hvert lokale.
  • Jeg har motett kopi av dette kvitteringsarket med de oppførte vedlegg.

 

 

Leietaker: ____________________________________        Tlf. ___________________

 

Lier, ____________________         Underskrift ________________________________

 

For utleier: ___________________________________

 

Sammen med kopi av kvitteringsarket får leietaker:

1       Nøkkel

2       Returkonvolutt for nøkkelen

3       ”Velkommen som leietaker i Frogner menighetshus”  -opplysninger som 
         kan være til 
hjelp. Det er utarbeidet et spesielt ark for hver etasje.
         På side 2 finner man eiendommens basisdokument, og opplysninger om    
         brannvarsling og rømningsveger.

4       Brosjyre.

*******************************************************************************************

 

Basisdokument for bruk av Frogner menighetshus.

Menighetshuset skal stille til disposisjon kontorlokaler til utleie for ansatte i Frogner menighet og i Lier prosti, og nødvendige møtelokaler til deres egen virksomhet som konfirmantarbeid, diakoniarbeid m.v..

Menighetshuset skal primært betjene menighetsrådets virksomhet, med alle deres utvalg, og alt frivillig arbeid i menighetens regi.

Menighetshuset skal være et samlingssted for kirkelig, sosial og kulturell virksomhet.

Salen i 2. etasje er vigslet til kirkelig bruk i henhold til Kgl. res. av 12. september 1930.

Menighetshuset skal bedrive utleievirksomhet overfor offentlige etater, firmaer, og private.

Det skal legges til rette for utleie til kurs, seminarer og ulike sammenkomster med servering.

Menighetshuset har en leilighet til utleie. Her er det egne bestemmelser og kontrakt.

Menighetshuset kan ikke brukes til arrangementer som vil kunne virke støtende på den alminnelige oppfatning av hva et menighetshus bør brukes til.

Menighetshuset skal ikke benyttes til diskotek, dansetilstellinger eller bingo.

I huset eller på eiendommen er det ikke tillatt å nyte alkohol, narkotika eller andre rusmidler.

Oppstår det  tvilstilfeller om bruken av huset, avgjøres saken av stiftelsens styre.

  

Lier, 05.02.03.

For stiftelsen Frogner menighetshus

 

Jan Heitmann

form.

..........................................................................................................

 

Direkte brannvarsling !

Automatisk og manuell brannvarsling går direkte til brannvesenet !

       Ring straks 110 ved falsk alarm !!

........................................................................................................

Viktig !

Leietaker har ansvar for å gjøre seg kjent med rømningsveger

og tilgjengelig brannslukningsutstyr.

 

 **************************************************************************************